Ενημερωτικό Σημείωμα Γ’ Τρίμηνο 2023

Το διαχρονικό κύρος της GWL αντλείται από την ενδεδειγμένη επενδυτική στρατηγική που εφαρμόζει – ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και υψηλής μεταβλητότητας – από την επιβεβαίωση των εκτιμήσεων και προβλέψεών του για την από το 2008 πλέον σοβαρή μεταπολεμική ύφεση, αλλά και την επακόλουθη δια-σφάλιση και ανάπτυξη των περιουσιών των επενδυτών του, μέσω της σταθερής εφαρμογής των θεμελιω-δών αρχών του Asset Management, καθώς και από την τεκμηριωμένη επιλογή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών του.

Η GWL λειτουργεί από το 1992 στο χώρο της Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων, ως πρότυπο του Asset Management στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς συγκρίσιμη με την παροχή ευρέως φάσματος εξατομικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών.

Τάσεις & Εξελίξεις

Το τρίτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες στη διαρκή πλέον προσπάθειά τους να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό. Το καλοκαίρι τουριστικά κινήθηκε ιδιαίτερα με μεγάλες περιόδους καύσωνα σε όλη την Ευρώπη και μεγάλη κινητικότητα ανθρώπων χωρίς να μειώνεται η κατανάλωση. Η Ουκρανία παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση με την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα και να παραμένει υψηλή ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Τρίμηνο διάγραμμα όπου απεικονίζεται η απόδοση στο 10ετές αμερικανικό ομόλογο
και στο οποίο παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης τους τελευταίους μήνες.
Η πτώση των τιμών των ομολόγων είναι μεγαλύτερη του 10% κατά μέσο όρο.

 

Πηγή: Investing.com

Συνοπτικά:

  • Ευρώπη: Ο πληθωρισμός αποτελεί το κύριο πρόβλημα της Ευρώπης μαζί με το μεταναστευτικό.

  • ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός υποχωρεί, το κλείσιμο του δημοσίου τομέα αποτράπηκε ενώ υπάρχουν ανησυχίες για σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.

  • Ευρώπη

Το τρίτο τρίμηνο κινήθηκε πτωτικά, τα επιτόκια αυξήθηκαν και ο πληθωρισμός υποχώρησε αλλά οριακά. Οι εταιρίες κινήθηκαν σε οριακές αυξή-σεις κερδών ενώ το μεταναστευτικό παραμένει το κυριότερο θέμα της Ευρώπης με τις λύσεις από τις Βρυξέλλες να είναι ακόμα μικρές σε σχέση με το πρόβλημα. Η ενέργεια δεν βοήθησε καθώς το κό-στος μεγάλωσε παρόλο το ιδιαίτερα θερμό καλο-καίρι στη γηραιά ήπειρο. Τα ακίνητα επίσης ενι-σχύθηκαν οπότε η μάχη του πληθωρισμού είναι άνιση ειδικά όσο η Ουκρανία δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα πληθωρισμό λόγω των τροφίμων που έ-χουν βάση το σιτάρι.

Στα οικονομικά στοιχεία, στην ευρωζώνη, το βα-σικό επιτόκιο έχει διαμορφωθεί στο 4,75% (αυξή-θηκε κατά 0,75% μέσα στο τρίτο τρίμηνο), ο πλη-θωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,2% (μειωμένος κατά 1% περίπου τους τελευταίους 3 μήνες), η α-νεργία στο 6,5% (σταθερή από την αρχή του χρό-νου) και οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1% (βελτιώθηκαν κατά 1%).

Euro-Stoxx -50 (YTD)

Πηγή : www.investing.com

Ελλάδα: Όσον αφορά στην Ελλάδα, το καλοκαίρι είχε καύ-σωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες οπότε και η α-νάπτυξη του τουρισμού που σε γενικές γραμμές πήγε καλά, αντισταθμίστηκε από τα καιρικά φαι-νόμενα που έπληξαν την οικονομία. Από την άλλη, οι εκδόσεις των ομολόγων υπερκαλύφτηκαν κα-θώς και η δημόσια προσφορά της Optima Bank για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθη-νών, η οποία υπερκαλύφτηκε 5,1 φορές με ιδιαί-τερο ενδιαφέρον από ξένα funds.

  • Η.Π.Α.

Στις ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο κινήθηκε σε ρυθμούς μάλλον ουδέτερους για τις αγορές πλην όμως η συζήτηση για το χρέος που αναβλήθηκε για το τέλος του 2024 και η αποφυγή κλεισίματος του δημοσίου τομέα ώστε να μην υπάρξουν συνέπειες στην οικονομία, οδήγησαν σε περιόδους αυξημέ-νης μεταβλητότητας. Τα επιτόκια παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά (5,50%) και η αγορά των ακινή-των δεν υποχωρεί. Αντίθετα ενώ οι νέες άδειες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, οι τιμές αυξάνο-νται. Υπάρχει μικρή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση.

S&P 500 (YTD)

Πηγή: investing.com

Ευρώ – Δολλάριο

Το τρίτο τρίμηνο του 2023 κινήθηκε πτωτικά για το ευρώ κυρίως λόγω της καλύτερης οικονομικής κατάστασης των ΗΠΑ στα ανακοινωθέντα στοι-χεία. ΑΕΠ, ανεργία (3,8%) και πληθωρισμός (3,7%) σε πολύ καλύτερα νούμερα επηρέασαν την τύχη του ευρώ με αποτέλεσμα το δολάριο να βρί-σκεται σε δυναμική τάση προς 1,05 σε πρώτο στά-διο και προς το 1 σε δεύτερο.

Euro-Dollar (YTD)

 

Πηγή: investing.com

 

Προοπτική Επενδύσεων – Τοποθετήσεις

Συμπερασματικά

Το τρίτο τρίμηνο του 2023 κινήθηκε χωρίς εκπλήξεις με παρόμοια δεδομένα του 1ου εξαμήνου με ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικονομικές εξελίξεις. Η μακρά περίοδος υψηλών επιτοκίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη παραμέ-νει μία ωρολογιακή βόμβα κάτω από το έδαφος των τραπεζών, ο υψηλός πληθωρισμός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμφισημία της Τουρκίας και η ουδετερότητα Κίνας με τη νέα φιλία Ρωσίας και Β. Κορέας να αναδύεται δίνουν την εικόνα οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφο-ρες τις αγορές. Η εξίσωση που αναφέρθηκε προφανώς και έχει πολλούς αγνώστους. Σε αυτά αν προστε-θούν η κατανάλωση και η επένδυση που παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε συνδυασμό με τη ρα-γδαία αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη (η Ινδία πέρασε την Κίνα) και τις αναπτυγμένες χώρες που δεν μπορούν να στεγάσουν τους οικονομικούς μετανάστες εξ ανατολών συνθέτουν έναν πλανήτη που η παρα-γωγή των επιχειρήσεων μπορεί να συνεχιστεί και να αποφέρει κέρδη αρκεί να καταναλώνονται τα προϊό-ντα τους τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Οι συνθήκες εισοδήματος δεν είναι ευοίωνες ειδικά με τον χειμώνα στο κατώφλι και το κόστος ενέργειας ιδιαίτερα υψηλό.

Κλάδοι Επενδύσεων

Βιομηχανίας 10% – Ενέργειας 25% – Χρηματοοικονομικός 5% – Πληροφορική Τεχνολογία 60%

 


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδήποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του περιεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοιχεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.