Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Μάιος 2020

Η Παγκόσμια Οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην ομαλότητα με πολλές εξαιρέσεις και αδυνα-μίες λόγω του κορωνοϊού. Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 4,5% αλλά ο Μάιος ήταν μήνας ανάκαμψης για τις αγορές. Στις ΗΠΑ οι μετοχικοί δείκτες ενισχύθηκαν λόγω της καλής ψυχολογίας που έχει φέρει η στήριξη από την FED και το κράτος για απεριόριστη ρευ-στότητα. Οι δείκτες όμως της επερχόμενης ύφε-σης είναι πολύ αρνητικοί δείχνοντας ότι η οικονο-μία ήδη υποφέρει. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,8% από +4,4% σε τρίμηνη βάση και ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός για τον Απρίλιο στο -0,8% με τους ανέργους εκτός αγροτικού τομέα να φτάνουν τα 20,5εκ.

Στην Ευρώπη η κατάσταση ήταν αντίστοιχη με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 3,2% (ετησίως) και κατά 3.8% (τριμηνιαίως). Η βιομηχανική παρα-γωγή έπεσε από -0,1% σε -11,3%. Η ευρωπαϊκή επιτροπή πρότεινε πακέτο μέτρων υπό προϋποθέ-σεις 750δις ευρώ για όλες τις χώρες που το έχουν ανάγκη λόγω επιπτώσεων κορωνοϊού. Πολλές βιομηχανίες κινδυνεύουν με λουκέτο αν δεν λά-βουν κρατικές επιχορηγήσεις και μεταξύ άλλων είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι αεροπορι-κές εταιρίες. Οι λιανικές πωλήσεις έχουν χτυπηθεί περισσότερο αλλά με το άνοιγμα πολλών χωρών των καταστημάτων και την επιστροφή των εργα-ζομένων στις εργασίες τους, επιδιώκεται ανάκαμ-ψη των οικονομιών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο χωρίς ιδιαίτερες κι-νήσεις και συγκινήσεις διατήρησε τα επίπεδα των 600-650 μονάδων με χαμηλό τζίρο συναλλαγών αναμένοντας την έγκριση του πακέτου των 32δις που αναλογεί στην ελληνική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 1,56%.

Η ισοτιμία EUR/USD κλείνει το Μάιο πάνω από το 1,11 κάνοντας κίνηση υπέρ του ευρώ καθώς στις ΗΠΑ αφενός τα αυξημένα κρούσματα και θάνατοι, αφετέρου το νωρίτερο άνοιγμα των αγορών και των καταστημάτων δίνει περισσότερες ελπίδες ανάκαμ-ψης.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές με-τοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρη-τών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρού-με στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.