Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Απρίλιος 2020

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται στη δίνη της κρίσης του κορωνοϊού. Ο περιορι-σμός και η εξάπλωση του Covid 19 παγκοσμίως (με πάνω από 250.000 θανάτους) επιβαρύνουν με σημαντική αβεβαιότητα. Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 4,5%. Στις ΗΠΑ έλαβαν νέες δέσμες μέτρων προκειμένου να διασφαλίζουν την λειτουργία των πολιτειών. Αυτό που φάνηκε από τις οικονομικές ανακοινώσεις είναι ότι η ύφεση θα είναι έντονη με μεγάλο στοί-χημα τη διάρκειά της. Αξιοσημείωτες είναι οι δη-λώσεις του Treasury Secretary Steven Mnuchin των ΗΠΑ, ότι η οικονομία αναμένεται να αρχίσει να επαναλειτουργεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, με ισχυρή επανάκαμψη της παραγωγής το 3ο και 4ο τρίμηνο.

Στην Ευρώπη, η ΕΚΤ προέβη σε μία άνευ προη-γουμένου απόφαση στη συνεδρίαση της τελευταί-ας ημέρας του Απριλίου όπου δανείζει χρήμα με αρνητικό επιτόκιο, στην προσπάθειά της να υπο-στηρίξει ακόμα περισσότερο τις εμπορικές τράπε-ζες, προκειμένου να τις διευκολύνει και παροτρύ-νει να δανείζουν κεφάλαια στις επιχειρήσεις. Στην ουσία, η ΕΚΤ πληρώνει τις τράπεζες προκειμένου να δανείζουν. Η ευρωζώνη κατέληξε σε συμφωνία πακέτου μέτρων υπό προϋποθέσεις ύψους €540 δις με έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς Γαλλίας , σε σημείο που ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε για πι-θανή διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πετρέλαιο παρουσίασε πρωτόγνωρη εικόνα. Το συμβόλαιο του Απριλίου μία μέρα πριν τη λήξη του πήγε σε αρνητική τιμή. Η πτώση οφείλεται στην αδυναμία αποθήκευσης των μεγάλων ποσο-τήτων που έχουν παραχθεί και δεν καταναλώνο-νται λόγω ελάχιστης ζήτησης. Η αγορά του πε-τρελαίου επανήλθε σε κάποιον βαθμό, αλλά η με-ταβλητότητα παραμένει μεγάλη και η ζήτηση χα-μηλή.

Το ελληνικό χρηματιστήριο κρατήθηκε σε λίγο πιο υψηλά επίπεδα κλείνοντας οριακά στις 600 μονά-δες, με χαμηλό όγκο συναλλαγών. Σημαντική εί-δηση ήταν η πετυχημένη νέα έκδοση € 2 δις του ομολόγου του ελληνικού δημοσίου 7ετούς λήξης και απόδοσης 2,02%. Το 10ετές κρατικό ομόλογο έκλεισε σε απόδοση 2,16%.

Η ισοτιμία EUR/USD κλείνει στον Απρίλιο στα ίδια περίπου επίπεδα του Μαρτίου 1,0850. Η προ-τίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Πετρέλαιο – CL1 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.