Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Μάρτιος 2022

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας εξολοκλήρου πολέμου στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας και που δημιούργησε μεγάλες αναταραχές στις αγορές, στα εμπορεύματα, στην ενέργεια, στην ακρίβεια και τέλος στις πολιτικές αποφάσεις. Η δύση προσπάθησε να απομονώσει τη Ρωσία με κυρώσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στην ίδια. Οι ομιλίες και οι απειλές ένθεν και ένθεν δεν βοήθησαν τις αγορές, αντίθετα παρατηρήθηκαν πτωτικές βραχυπρόθεσμες τάσεις που δώσαν καλές ευκαιρίες αγορών από την αυξημένη ρευστότητα που υπάρχει στους θεσμικούς και στα ταμεία. Τα ομόλογα παρόλες τις πληθωριστικές πιέσεις, υποαπέδωσαν ενώ η FED ξεκίνησε τον κύκλο των αυξήσεων των επιτοκίων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν οι βιομηχανικές παραγγελίες κατά 1,4%, μειώθηκε η αποθήκευση φυσικού αερίου κατά 139δις κ.π., η ανεργία ανακοινώθηκε στο 3,8% από 4% ενώ οι μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα ήταν αυξημένες κατά 654k (από 481k) γεγονός που προαναγγέλλει τη μείωση της ανεργίας στον επόμενο μήνα. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά $4δις και αντίστοιχα αυξήθηκαν οι εισαγωγές (συνολικά $314,09δις). Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 7,9% από 7,5% για τον Φεβρουάριο και τέλος οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο 17,62% (από 14%).

Στην Ευρώπη, ο πόλεμος είχε μεγαλύτερη απήχηση από τις ΗΠΑ όχι μόνο λόγω της γειτνίασης με την Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και λόγω των επιπτώσεων που είναι μεγαλύτερες, όπως το φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία και χρησιμοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρθηκε απόφαση να αρχίσει η απεξαρτοποίηση της ΕΕ από τη Ρωσία με ορίζοντα το 2026 αλλά οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι μεγάλες. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης ανέβηκε στο 5,8%, οι λιανικές πωλήσεις του Ιανουαρίου αυξήθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση αλλά δεν συμπεριλαμβάνουν το χρονικό της εισβολής. Τέλος το ΑΕΠ μεταβλήθηκε κατά 4,6% (έναντι 3,9%) για το τε-λευταίο τρίμηνο του 2021.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,10 ενώ από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής με υπερβάλλουσα ρευστότητα ώστε όταν το κλίμα βελτιωθεί να επιλέξουμε κυρίως αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας.

S&P-500 (διάγραμμα 3 μηνών)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα 3 μηνών)
EUR/USD (διάγραμμα 3 μηνών)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.