Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Νοέμβριος 2021

Ο Νοέμβριος ήταν μήνας διόρθωσης με κύριο χα-ρακτηριστικό προς το κλείσιμο του μήνα τις ανησυχίες για τη νέα μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού που ήρθε από την Μποτσουάνα της Αφρικής. Οι ανησυχίες περί πληθωρισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή με αποτέλεσμα οι διορθώσεις να επικρατήσουν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οικονομικές ανακοινώσεις ήταν ανάμεικτες. Οι εξαγωγές μειώθηκαν στα $207,6 δις (από $214 δις) ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά μόλις μισό δις δολάρια στα $288,5 δις. Η ανεργία ανακοινώθηκε στο 4,6% (από 4,8%), ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,6% ενώ σε ετήσια βάση ανακοινώθηκε στο 4,6%. Στον τομέα της ενέργειας, τα αποθέματα πετρελαίου (κατά 2,29εκ. βαρέλια/εβδομάδα), φυσικού αερίου (7δις από 63δις κυβικά πόδια/εβδομάδα) και βενζίνης μειώθηκαν (κατά 1,55εκ. βαρέλια/εβδομάδα) επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για έναν ακριβότερο χειμώνα με μεγάλη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,3% (από 14,3%), η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε επίσης από 4,5% σε 5,1%. Οι νέες οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 4% από μείωση κατά 7,8%, οι νέες οικοδομές που ξεκίνησαν μειώθηκαν οριακά από 1,53εκ. σε 1,52εκ. ενώ οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών παρουσίασαν αύξηση από 6,29εκ. σε 6,34εκ. .

Στην Ευρώπη ο μήνας κύλισε σε παρόμοια επίπεδα με την ανησυχία του πληθωρισμού έντονη και τις ανησυχίες του κορωνοϊού σε αυξημένο επίπεδο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός έκλεισε στο 4,1% σε ετήσια βάση και σε 0,8% σε μηνιαία (Οκτώβριος) ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε με δείκτη -6,8 από -4,8. Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,2% (από 4,9%) και το ΑΕΠ για το 3ο τρίμηνο του έτους ενισχύθηκε κατά 3,7% από 14,2% σε ετήσια βάση.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,13 του προηγούμενου μήνα και εξακολουθεί να αναμένεται να συνεχιστεί η ενίσχυση του δολαρίου (1,10).

Από επενδυτικής άποψης, η προτίμησή μας είναι στις αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας, διακρατώντας τις θέσεις στις τεχνολογικές μετοχές στη λογική της αύξησης θέσης στις ευρωπαϊκές μετοχές με ελκυστικότερες συγκριτικά αποτιμήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα έτους)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα έτους)
EUR/USD (διάγραμμα έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.