Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Σεπτέμβριος 2021

Ο Σεπτέμβριος ήταν πτωτικός μήνας με κύριο λόγο τις ανησυχίες λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των ενεργειακών παραγώγων. Μεταξύ άλλων άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο προκάλεσαν πονοκέφαλο στις κυβερνήσεις ενόψει του επικείμενου χειμώνα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αιφνιδιαστική συμμαχική συμφωνία με Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία ενάντια στην Κίνα με τη δυσαρέσκεια της Γαλλίας αποτέλεσαν το γεωπολιτικό παράγοντα που δημιούργησε νευρικότητα στις αγορές και ανέβασε τη μεταβλητότητα. Οι φόβοι στην Κίνα για χρεωκοπία της Evergrande συνέτειναν σε αυτό. Στα οικονομικά στοιχεία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα $212δις (από $210 δις), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 400χ. Η αποθήκευση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 9 δις (από 29 στα 20) και οι μισθολογικές μεταβολές εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν αισθητά στις 243χ (από 1,05εκ.) με την ανεργία να παραμένει ακόμα χαμηλά στο 5,2% (από 5,4%). Ο πληθωρισμός του Αυγούστου μειώθηκε από 0,3% στο 0,1% σε μηνιαία βάση και από το 4,3% στο 4,0% σε ετήσια βάση. Ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής υποχώρησε από 6,64% στο 5,95%.

Στην Ευρώπη η κατάσταση ήταν παρόμοια με σημαντικές διορθώσεις και μεταβολές ενδοσυνεδριακά. Στα οικονομικά στοιχεία, η ανεργία της ευρωζώνης υποχώρησε από το 7,8% στο 7,6%, οι λιανικές πωλήσεις από το 5,4% στο 3,1% και το ΑΕΠ για το 2ο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 14,3% σε ετήσια βάση. Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε τον Ιούλιο κατά 1,5% (από αρνητικό 0,1%) ενώ ο πληθωρισμός (core CPI) παρέμεινε σταθερός στο 1,6%. Τέλος η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε αρνητικό κλίμα αλλά ελαφρά βελτιωμένη στο -4 (από -5,3).

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάτι αξιόλογο πλην των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ όπου ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης καθώς και αναπτυξιακά πλάνα.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,15 μετά το 1,17 του προηγούμενου μήνα και εξακολουθεί να αναμένεται να συνεχιστεί η ενίσχυση του δολαρίου.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα 6μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 6μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 6μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.