Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Φεβρουάριος 2021

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας μήνας όπου οι αγορές αύξησαν την μεταβλητότητά τους κυρίως λόγω των απότομων διορθώσεων που έγιναν. Οι επιπτώσεις του Covid-19 συνεχίζονται παγκοσμίως και η οικονομία του πλανήτη βαίνει σε ύφεση τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στις ΗΠΑ η αποφυγή του lockdown στις μεγάλες πόλεις έχει βοηθήσει να μην μειωθεί η κατανάλωση. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ανάκαμψη αλλά πολύ ήπια. Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία έπεσε στο 6,3% (από 6,7%) και ο πληθωρισμός Ιανουαρίου ανακοινώθηκε στο 0,3%. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1% (έναντι 0,9%) και το ίδιο και οι λιανικές πωλήσεις κατά 5,3% (από -1%). Τα ακίνητα συνεχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης με τις νέες άδειες να αυξάνονται κατά 10,4% αλλά οι νέες κατοικίες μειώθηκαν κατά 6% φανερώνοντας σημάδια μείωσης της πίστωσης. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών (και όχι νεόδμητων) συνεχίζουν να αυξάνονται αλλά με μικρότερο ρυθμό (0,6% από 1%) ενώ οι πωλήσεις νέων κατοικιών τυγχάνουν αντίστοιχης συμπεριφοράς αλλά με μεγαλύτερους αριθμούς (4,3% έναντι 5,5%).

Στην Ευρώπη, η ύφεση του πρώτου τριμήνου είναι πλέον σίγουρη με τους δύο πρώτους μήνες του έτους να καταγράφουν αρνητικές τάσεις. Τα επίσημα στοιχεία θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο. Προς το παρόν ανακοινώθηκε το ΑΕΠ ευρωζώνης του τελευταίου τριμήνου του 2020 στο -0,6%. Μέχρι στιγμής, τα κατά τόπους lockdowns και οι συνέπειες του κλεισίματος επιχειρήσεων, σχολείων και απαγόρευσης κυκλοφορίας είναι υφεσιακές για τις οικονομίες. Η ανεργία της ευρωζώνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (8,3%), και ο πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 1,4% κυρίως λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου λόγω της εποχικότητας. Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 2% από αρνητικές (-5,7%) αλλά η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε αισθητή μείωση από 2,6% σε -1,6%.

Η ισοτιμία EUR/USD δείχνει να επανέρχεται στην περιοχή του 1,20 – 1,22 όπου και παρουσιάζει ιδιαίτερο όγκο συναλλαγών.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα 12μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 12μήνου)
EUR/USD  (διάγραμμα 12μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.