Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Δεκέμβριος 2020

Ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας που ξεκίνησε η διανομή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού οπότε ψυχολογικά ο καλύτερος μήνας του έτους. Ο Τζο Μπάϊντεν ανέλαβε ανεπίσημα το τιμόνι των ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε τα εμβόλια αλλά και στο οποίο διεγνώσθη σημαντική μετάλλαξη του ιού, γεγονός που του προξένησε ολιγοήμερη απομόνωση από τον λοιπό κόσμο. Όλα αυτά μαζί με διάφορες τοπικές ιδιαιτερότητες οδήγησαν ώστε και τον τελευταίο μήνα του έτους να υπάρξει σημαντική διακύμανση στις αγορές, άρα και μεταβλητότητα, δηλαδή ρίσκο αγορών

Στις ΗΠΑ ο βιομηχανικός δείκτης PMI ανακοινώθηκε αρκετά πάνω του 50 (56,7,) που όμως ήταν ίδιος με τον προηγούμενο μήνα. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5 και 6 δις δολάρια αντίστοιχα ενώ ιδιαίτερα αρνητική ήταν η ανακοίνωση για τις μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα όπου από 877 χιλιάδες ανακοινώθηκαν στις 245 χιλιάδες. Η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 6,7% από 6,9% και αντίστοιχα ο πληθωρισμός στο 1,2%. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαία βάση ενώ σε ετήσια από 5,49% υποχώρησαν στο 4,10%. Οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν οριακά κατά 1,2% και οι νέες άδειες κατά 6,2%.

Στην Ευρώπη ο βιομηχανικός δείκτης PMI ανακοινώθηκε στο 53,8 οριακά αυξημένος από το 53,6 δείχνοντας εμφανώς τη χαμηλότερη ανάπτυξη της ευρωζώνης σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η μεταβολή του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 12,5% σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια η ύφεση άγγιξε το -4,3%. Οι λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου βελτιώθηκαν κατά 1,5% από τον αρνητικό Σεπτέμβριο (-1,7%).

Στην Ελλάδα ο γενικός δείκτης αντέδρασε και ξεπέρασε δυναμικά μετά τις 700 και τις 800 μονάδες κλείνοντας το έτος στις 808,99 με ετήσια αρνητική απόδοση -11,74%. Τα ομόλογα κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο της χώρας.

Η ισοτιμία EUR/USD ωθήθηκε προς νέα υψηλά του ευρώ άνω του 1,21 με ετήσια απόδοση 9,32% υπέρ του ευρώ.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις, εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 2020)
Dax-30 (διάγραμμα 2020)
EUR/USD  (διάγραμμα 2020)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.