Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Νοέμβριος 2020

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που άλλαξε ο πρόε-δρος των ΗΠΑ και που ο κορωνοϊός χτύπησε τα μέγιστα επίπεδα σε κρούσματα, διασωληνομένων και θανάτων παγκοσμίως. Με το νέο πρόεδρο Μπάιντεν αναμένεται αύξηση της φορολογίας αλλά και καλύτερη εξωτερική πολιτική. Οι ανησυ-χίες στην οικονομία όμως είναι έκδηλες.

Στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, οι εισαγωγές και εξαγω-γές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ($240δις και $176δις αντίστοιχα), οι μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα ανακοινώθηκαν αρκετά αυξημένες στις 906χ από 892χ και η ανεργία στο 6,9% από 7,9% μειωμένη αισθητά. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν στο 0,3%, η βιομηχανική παραγωγή έπεσε κατά 5,34%, οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν κατά 4,9% και το ίδιο οι νέες άδειες παρέμειναν σταθερές.

Στην Ευρώπη ξεκίνησε η διανομή του εμβολίου του κορωνοϊού με τη Μ. Βρετανία να είναι από τις πρώτες χώρες που το προμηθεύτηκαν. Η οικονο-μία όμως έχει θέματα που φρενάρουν την ανά-πτυξη όπως. Μηδενικός πληθωρισμός (-0,3%), ανεργία στο 8,4%, ΑΕΠ πτώση -4,45% σε ετήσια βάση όμως σε τριμηνιαία βάση άνοδος 12,6%. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2% και η βιο-μηχανική παραγωγή επίσης κατά 6,8%. Τέλος ο βιομηχανικός δείκτης PMI μειώθηκε στο 53,6 από 54,8 (άνω του 50 δηλώνει ανάπτυξη και όχι συρ-ρίκνωση).

Στην Ελλάδα ο γενικός δείκτης αντέδρασε και ξε-πέρασε δυναμικά τις 700 μονάδες φλερτάροντας τις 740 (736,92). Αφορμή στάθηκαν κάποιες εκ-θέσεις που θέλουν το 2021 με ανάπτυξη σημαντι-κή με το θέμα του κορωνοϊού να τελειώνει οριστι-κά. Τα ομόλογα αντίστοιχα αντέδρασαν επιβε-βαιώνοντας το αξιόχρεο της χώρας.

Η ισοτιμία EUR/USD ωθήθηκε προς νέα υψηλά του ευρώ μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ. Η αβεβαιό-τητα πέρασε και το αμερικανικό νόμισμα εξακο-λουθεί να παραμένει το πρώτο σε κυκλοφορία. Η υψηλή ρευστότητά του θα συνεχίσει οπότε και η όποια αδυναμία του θεωρείται δικαιολογημένη.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές με-τοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρη-τών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρού-με στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.