Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούνιος 2020

Η παγκόσμια οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην ομαλότητα αλλά η εξάπλωση του κορωνοϊού εξακολουθεί να ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Η Παγκόσμια Οικονομική Ανάκαμ-ψη εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα προ-κορωνοϊού επίπεδα από τα μέσα του 2021. Στις ΗΠΑ οι μετο-χικοί δείκτες έδειξαν τη δυναμική τους με διορθω-τικές τάσεις όταν τα κρούσματα ανακοινώνονται αυξητικά. Η ανεργία υποχώρησε ελαφρώς στο 13,3% (από 14,7%) με το ΑΕΠ να εξακολουθεί να συρρικνώνεται κατά 5% (τριμηνιαίως) από ανά-πτυξη +2,1% και με τους άνεργους εκτός αγροτι-κού τομέα να αυξάνονται κατά 2,5εκ. το Μάιο. Θετικό παραμένει η αύξηση της ζήτησης κατοι-κιών όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,6%.

Στην Ευρώπη η ομαλοποίηση και το άνοιγμα από τον εγκλεισμό των κατοίκων επανέφερε τις οικο-νομίες σταδιακά σε λειτουργία με πολλές εξαιρέ-σεις και νέους κανόνες. Επιπροσθέτως τα κλειστά σύνορα με χώρες εκτός ΕΕ δημιουργούν πολλά προβλήματα κυρίως στην τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης. Το ΑΕΠ εξακολουθεί να συρρικνώ-νεται κατά 3,1% (ετησίως) και κατά 3.6% (τριμη-νιαίως). Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 28% από πτώση 13,5%. Η καταναλωτική ε-μπιστοσύνη επανέκαμψε ελαφρώς στο -14,7% από -18,8% και το βιομηχανικό συναίσθημα (industrial sentiment) παραμένει αρνητικό στο -21,7 από -27,5 ενώ ο μηδενικός πληθωρισμός (0,1%) δεν δείχνει ελπίδες ανάκαμψης στο εγγύς μέλλον.

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε να κινείται παράλληλα παρά ανοδικά με μειωμένο όγκο συ-ναλλαγών ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση είχε το νέο 10ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου που καλύφτηκε πάνω από 7 φορές με το δημόσιο να αντλεί 2 δις και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,55%.

Η ισοτιμία EUR/USD κλείνει τον Ιούνιο λίγο κάτω από το 1,13 σε μία μικρή αλλά διαρκή υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος κυρίως λόγω της με-γάλης κυκλοφορίας του.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές με-τοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρη-τών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρού-με στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.